အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနခွဲ(ရန်ကုန်) – အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနခွဲ(ရန်ကုန်) – အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအမှတ်
ဌာန အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား General Procurement
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 10 June, 2024
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 17 June, 2024
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.