လွတ်တော်နှင့်နေအိမ်အဆောက်အဦးများ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ | အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လွတ်တော်နှင့်နေအိမ်အဆောက်အဦးများ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ | အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအမှတ် -
ဌာန မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား သံပန်းခြံစည်းရိုး သွပ်ပြားကာရံခြင်းလုပ်ငန်း
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 1 February, 2024
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 8 February, 2024
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၅၄) သန်း
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ လွတ်တော်နှင့်နေအိမ်အဆောက်အဦးများ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (ရန်ကုန်)

လွတ်တော်နှင့်နေအိမ်အဆောက်အဦးများ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ | အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.