ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအမှတ် 1-16(T)/YESC/Turnkey/23-24
ဌာန လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ)ပုတ်ပြတ်(Turnkey)စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 6 June, 2023
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 20 June, 2023
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)
               လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ ဆောင်ရွက်မည့်
ပုတ်ပြတ်(Turnkey)  စနစ် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
စဉ် တင်ဒါ
အမှတ်
လုပ်ငန်းအမည် တင်ဒါပုံစံ
ရောင်းချ
မည့်ရက်
တင်ဒါပိတ်
မည့်ရက်နှင့်
အချိန်
1(T)/YESC/ သာကေတမြို့နယ်၊  ဧရာဝဏ်လမ်းနှင့် ယမုံနာလမ်းတို့တွင် စည်ပင်သာယာလမ်းတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့်မလွတ်ကင်းသော(6.6kV ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 ကောင်းကင် ဓာတ်အားလိုင်း(၆၄၀၀)ပေ၊11kV ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်း(၈၀၀)ပေ၊ 33kV ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်း (၁၄ : ၀၀)
(၁၆၀၀)ပေ၊ လမ်းမီးဓာတ်အားလိုင်း (၃၂၀၀)ပေနှင့် လမ်းမီးလုံး(၃၂)လုံးတို့ကို အသစ်ပြောင်းရွှေ့တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
အတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
2(T)/YESC/ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမှလမ်းတိုးချဲ့ရာတွင်လွတ်ကင်းမှုမရှိသောကျန်စစ် ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 သားလမ်း တွင် 11kV ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်း (1.61) မိုင်နှင့် 400 V ဓာတ်အားလိုင်း(2.08)မိုင်၊ အင်းဝလမ်းတွင် 11kV (၁၄ : ၀၀)
ဓာတ်အားလိုင်း (1.14) မိုင် နှင့်  400V ဓာတ်အားလိုင်း (0.57)မိုင်နှင့် (အနော်ရထာလမ်း၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊
မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ တပင်ရွှေထီး လမ်း နှင့်ကျန်စစ်သားလမ်း)တို့တွင်  33 kV  ဓာတ်အားလိုင်းတိုင်(၂)တိုင်၊ 11kV ဓာတ်အား
 လိုင်းတိုင် (၃၃)တိုင်နှင့် 400 V ဓာတ်အားလိုင်းတိုင် (၂၀)တိုင်တို့အား လမ်းနယ်နိမိတ်နှင့် လွတ်ကင်းရာသို့ ပြောင်းရွှေ့တည်
ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
3(T)/YESC/ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ (၈၇)ရပ်ကွက်၊ ဇောတိကလမ်းနှင့် အောင်ရတာနာလမ်းထောင့်ရှိ 11/0.4kV,200kVA ထရန် ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 စဖော်မာဝန်အားလျော့ချရန်အတွက်  11/0.4kV, 200kVA(၁)လုံး၊ 11kV ဓာတ်အားလိုင်း (၂၀၀)ပေ နှင့် 400V ဓာတ်အားလိုင်း (၁၄ : ၀၀)
(၁၅၀၀)ပေ ဆွဲသားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ပဲခူးမြစ်လမ်းပေါ်ရှိ  11kV ပဲခူးမြစ်ဖီဒါလိုင်း ACSR 50mm2ကောင်ကင်းဓာတ်
အားလိုင်း(၂.၂၈)မိုင်အား ACSR 95mm2 ကြိုးအသစ်ဖြင့်အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း၊400V ဓာတ်အားလိုင်း(1)မိုင်နှင့်လိုင်းဟောင်း
ရှိတိုင်ဟောင်းများ နှုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့်(၆၇)စီရပ်ကွက်၊ ရတနာအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ 400V HDBC ကြိုးအဟောင်းများအား
4Cx95mm2(ABC)ဖြင့် (၆၂၃၀)ပေ အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းနှင့် ကြည်စု ဓာတ်အားခွဲရုံမှ အထွက် (၁၆၈)ဖီဒါ-၂ လိုင်း 11kV
ACSR ကြိုးများအား SAC 120mm2 ကြိုးအသစ်များဖြင့်(၃၀၀၀)ပေ လဲလှယ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+
လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ်(Turnkey) စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
4(T)/YESC/ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၃၇)ရပ်ကွက်ရှိ 1000kVA X’mer အထွက် 400 kV ဓာတ်အားလိုင်းအတွက် HDBC ကြိုးများ ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 အား 4Cx95mm2 ဖြင့် (၅၅၀၀)ပေ အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းနှင့် (၂၈)ရပ်ကွက်ရှိ မန္တလေးလမ်း နှင့် ဆရာစံလမ်းတို့အား SAC (၁၄ : ၀၀)
ကြိုးဖြင့် (၂၂၀၀)ပေ အသစ်လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်အတွင်းရှိ (၅၃၊၅၄၊၅၇)ရပ်ကွက်တို့အား
HDBC ကြိုးများအား 4Cx95mm2 ဖြင့် (၈၂၈၀)ပေ အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်းနှင့် (၇၀၁၊၇၁၊၇၂)ရပ်ကွက်ရှိ ကျန်စစ်သားလမ်း
တစ်လျှောက်တွင် SAC ကြိုးဖြင့် ပေ(၃၀၀၀) အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းနှင့် ရွာသာကြီး No(1)X’mer ဝန်အားလျော့ချရန်အတွက်
11-6.6/0.4kV, 200kVA TR(၁)လုံး၊ 11kV ဓာတ်အားလိုင်း(1080)ပေနှင့် 400 V ဓာတ်အားလိုင်း(၁၂၀၀)ပေ အသစ်ဆွဲသား
တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
5(T)/YESC/ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ (ဥက္ကလာပလမ်း၊ တော်ဝင်လမ်း၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်းနှင့် ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း) ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24  တို့တွင်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် မလွတ်ကင်းသော(66kV၊ 33kV၊ 11kV၊ 6.6kV၊ 0.4kV)ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ (၁၄ : ၀၀)
ပြောင်းရွှေ့/ဖြုတ်သိမ်း/ တိုင်းဟောင်းနှုတ်ခြင်းနှင့် ထရန်စဖော်မာများပြောင်းရွှေ့/အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်
(ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
6(T)/YESC/ ရွှေပေါက်ကံမြို့၊ ပုဂံလမ်းမကြီး တလျှောက်(ညောင်ရမ်းလမ်းထိပ်မှ မြို့ပတ်လမ်းအထိ) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာမှ ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 လမ်းတိုးချဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း အတွက် လမ်းနယ်နှင့် မလွတ်ကင်းသော 11/0.4 kV, 500 kVA (5 Nos), 11/0.4 kV, 400 kVA (၁၄ : ၀၀)
(2 Nos), 11/0.4kV,315 kVA (1 No), 11/0.4 kV, 200 kVA (4Nos)အားပြောင်းရွှေ့တည်ဆောက်ခြင်း ၊11kV ဓာတ်အားလိုင်း
(၁.၉၆ မိုင်) အား SAC 120mm2 ဖြင့် ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်း၊0.4 kV ဓာတ်အားလိုင်း(၁.၉၆ မိုင်)အား ABC 4Cx95mm2
ဖြင့်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်(ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ)ပုတ်ပြတ်(Turnkey)စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်လုပ်ငန်း
အပ်နှံခြင်း
7(T)/YESC/ လှိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ၊ လှိုင်မြစ်လမ်း နှင့် ပါရမီလမ်းတို့တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 ကြောင့် လမ်းနှင့် မလွတ်ကင်းသော (ထရန်စဖော်မာ၊ ၆.၆ကေဗွီနှင့် ၀.၄ကေဗွီ) ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများအသစ်တည် (၁၄ : ၀၀)
ဆောက်/ပြောင်းရွှေ့/ဖြုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ဝါတန်းလမ်း(ဝဲ/ယာ) တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်
သာယာရေးကော်မတီမှ လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် လမ်းနှင့်မလွတ်ကင်းသော (ထရန်စဖော်မာ၊ ၃၃ကေဗွီ၊ ၆.၆ကေဗွီ၊ ၀.၄ကေဗွီ
 နှင့် ၆.၆ကေဗွီT-Piller)များကိုလမ်းနယ်နိမိတ်နှင့်လွတ်ကင်းရာသို့အသစ်တည်ဆောက်/ပြောင်းရွှေ့/ဖြုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း
အတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
8(T)/YESC/ တွံတေးမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာမှ လမ်းတိုးချဲ့ တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် လမ်းနယ်နှင့် ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 မလွတ်ကင်း သော(၆.၆ကေဗွီနှင့် ၀.၄ကေဗွီ)ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းအား  လမ်းနှင့်လွတ်ကင်းသည်အထိ ပြောင်းရွှေ့ (၁၄ : ၀၀)
တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဒလမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းတွင် (11/0.4 kV, 200 kVA၊ ၆.၆ကေဗွီနှင့် ၀.၄ကေဗွီ) ကောင်းကင်ဓာတ်
အားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်တွင် 11kV ဓာတ်အားလိုင်း(၀.၅)မိုင်အား SAC 120mm2 ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့
တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
9(T)/YESC/ အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ (ပုလဲလမ်း၊ ဆယ်မိုင်  ခွဲရုံ-အမြှောက်တပ်၊သရက်ခြံလမ်း) တို့တွင်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် မလွတ် ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 ကင်းသော ၃၃ကေဗွီ၊ ၆.၆ကေဗွီနှင့် ၀.၄ကေဗွီ ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ ပြောင်းရွှေ့/ဖြုတ်သိမ်း/တိုင်းဟောင်းနှုတ်ခြင်း (၁၄ : ၀၀)
 နှင့် ထရန်စဖော်မာများပြောင်း ရွှေ့/အသစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်(ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ)ပုတ်ပြတ် (Turnkey)
စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့်လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
၁၀ 10(T)/YESC/ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်ရှိ ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်(စက်မှုဇုန် ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 (၁) ဓာတ်အား ခွဲရုံမှ စက်မှုဇုန်(၂) ဓာတ်အားခွဲရုံအထိ) ၃၃ကေဗွီနှစ်ထပ် ကောင်းကင် ဓာတ်အားလိုင်း (၁.၁)မိုင်ခန့်အား AAC (၁၄ : ၀၀)
630mm2, Post Insulator,24M Pole with Overhead Earth Wire ဖြင့် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်(ပစ္စည်း+
လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
၁၁ 11(T)/YESC/ လှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ်အတွင်းရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(WYTU)နှင့် ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းတို့တွင် ၁၁ကေဗွီ မြေ ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 အောက်ဓာတ်ကြိုးများ ချမြှပ်ခြင်း နှင့် ၁၁ကေဗွီကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (၁၄ : ၀၀)
(ပစ္စည်း+လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ်(Turnkey)စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
၁၂ 12(T)/YESC/ ရွှေလင်ပန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်အား ၂၄နာရီ ဓာတ်အားရရှိရေးအတွက် (ရွှေလင်ဗန်း (၁) ခွဲရုံ မှ ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်အထိ)  ၁၁ကေဗွီ  Single Circuit ဓာတ်အားလိုင်း(၄) မိုင်ခန့် တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် 11/0.4kV, (၁၄ : ၀၀)
500kVA ထရန်စဖော်မာ (၁)လုံး အား အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ်(Turnkey)
စနစ် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
၁၃ 13(T)/YESC/ ရွှေလင်ပန်းမြို့၊အနော်ရထာလမ်း၊လမ်းတိုးချဲ့၍ မလွတ်ကင်းသော 33 kV လိုင်းတိုင်များ ဖြုတ်သိမ်းခြင်းနှင့် အသစ်ပြောင်းရွှေ့ ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 တည်ဆောက်ခြင်း (၁)မိုင် (24 M Pole နှင့် AAC x 400 mm2)ဖြင့် ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်း(စက်မှုဇုန်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (၁၄ : ၀၀)
လုပ်ငန်း) အတွက်(ပစ္စည်း+လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ်(Turnkey)စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
၁၄ 14(T)/YESC/ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်မြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နှင့် မြောင်းတကာမြို့နယ်များတွင် (33kV, 11kV, 6.6kV & 0.4kV) ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24  ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ နှင့်  (11/0.4)kV, (315&200)kVA ထရန်စဖော်မာများ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအ (၁၄ : ၀၀)
တွက် (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ်(Turnkey)စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
၁၅ 15(T)/YESC/ မှော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းရှိ (ဘန့်ဘွေးကုန်း ကျေးရွာ၊ အထက်သဲကုန်းကျေးရွာ၊ မင်းကျေးရွာ၊ မရမ်းဆယ်ကျေးရွာ နှင့် စိန်ရွှေ ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 ကုန်းကျေးရွာ)တို့ (11kV & 0.4kV) ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းများ နှင့်  (11/0.4)kV, (200)kVA ထရန်စဖော်မာများ အသစ် (၁၄ : ၀၀)
တည်ဆောက် ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
၁၆ 16(T)/YESC/ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ တိုက်ကြီး(ဥက္ကံ၊ အဖျောက်) မြို့နယ် နှင့် လှည်းကူး(ဒါးပိန်)မြို့နယ်များတွင် (11kV & 0.4kV)ကောင်းကင် ၆.၆.၂၀၂၃ ၂၀.၆.၂၀၂၃
Turnkey/23-24 ဓာတ်အားလိုင်းများ နှင့်  (11/0.4)kV, (200)kVA ထရန်စဖော်မာများ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+ (၁၄ : ၀၀)
လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ်မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အမှတ် (၁၉၇/၁၉၉)၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ်
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့  ၊ ဖုန်း ၊  ၀၁ – ၂၂၀၈၁၆

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.