အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

တင်ဒါဝက်ဆိုဒ်ကြေညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ တင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့တွင် ၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ရက်န့မှ ၃၁.၈.၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားပြီးဖြစ်သည့် Supplier Contractor(SC) ကုမ္ပဏီများအနက် သက်တမ်းကျန်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများသည်လည်းကောင်း၊ Quality Controller (QC)ကုမ္ပဏီများအနက် သက်တမ်းကျန်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများသည်လည်းကောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့သို့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ မှတ်ပုံတင်ပြည်လည် လျှောက်ထားကြရန်နှင့် မှတ်ပုံတင်ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက သက်တမ်းကုန်သည် နှင့် ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ညွှန်ကြားချက်အရ အသိပေးအကြောင်းကြားပါသည်။

 

တင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.