လေအေးပေးစက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဆောက်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လေအေးပေးစက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဆောက်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအမှတ်
ဌာန မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား General Procurement
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 25 April, 2024
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 11 May, 2024
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ လွတ်တော်နှင့်နေအိမ်အဆောက်အဦးများ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (ရန်ကုန်)

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.