လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

၁။ နိဒါန်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရှိ အစိုးရဌာနများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ လျှင်မြန်မှန်ကန်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေရေးအတွက် လိုအပ်သည့် စံချိန်စံညွှန်းညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို Standard Operating Procedure (SOP) အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကျင့်သုံးကြရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ လမ်းညွှန်မှုပြုထားသည်နှင့်အညီ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ရှိ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျနှင့် တိကျမှန်ကန် မြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၏ ဤ SOP အား ရေးသားပြုစု တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရည်ရွယ်ချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့နေ လုပ်သားပြည်သူများ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်စေရေး၊ မြို့တွင်းနှင့် မြို့သစ်မြို့နယ်များ တပြေးညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေပြီး လမ်းများအဆင့်မြင့်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရေး တို့အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၃။ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၄။ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၏ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ

၅။ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ရှိ ဌာနခွဲများ

အောက်ပါဌာနခွဲ( ၆ )ခုဖြင့် ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(က) အုပ်ချုပ်မှုဌာနခွဲ
(ခ) ယာဉ်ထိန်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ
(ဂ) ကတ္တရာကွန်ကရိနှင့် ကွန်ကရိခင်းခြင်းဌာနခွဲ
(ဃ) ထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ
(င) တံတားတည်ဆောက်ရေးဌာနခွဲ
(စ) ခရိုင်များ

၆။ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ရှိ ဌာနခွဲများ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

အုပ်ချုပ်မှုဌာနခွဲ
  1. ဝင်စာများ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း
  2. ထွက်စာများ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။
  3. PAE များ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။
  4. မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
  5. ဝန်ထမ်းရေးရာလုပ်ဆောင်ချက်များ။

၇။ နိဂုံး

ဌာနရှိ ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဤရုံး လုပ်ငန်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Standard Operating Procedure (SOP) အား အစဉ်လေးစား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အထူးလိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ချက်အရကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းသဘော သဘာဝနှင့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံများ ပြောင်းလဲလာပါကလည်း လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဤ Standard Operating Procedure ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ လိုက်နာ ကျင့်သုံးသွားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။