ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန

၁။ ရည်ရွယ်ချက်(Purpose)

ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သန့်ရှင်းသာယာလှပ၍ ခေတ်မီဖွဲ့ဖြိုး တိုးတက် သော မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်ညီညွှတ်ပြည့်စုံစေရန်အတွက် စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု(Solid Waste Management)ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု(Pollution Control) ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အား စဉ်ဆက်မပြတ် အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားရန်။

၂။ သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း၊ ဧရိယာ (Scope)

၃။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်အတိုကောက်စာလုံးများ (Definitions)

၄။ တာဝန်နှင့် တာဝန်ခံများ(Responsibilities)

၅။ ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်များ

၆။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်များ

၇။ ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ

၈။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ (SOP LIST)