ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ဈေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် အသားထုတ်လုပ်ရုံများဌာန)

၁။ နိဒါန်း

၂။ ရည်ရွယ်ချက်

မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်းတိရစ္ဆာန်မှလူသို့ကူးစက်တတ်သောရောဂါများတားဆီး၊ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရန်၊ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ကိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်း၍ စည်းစနစ်ကျနပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ကော်မတီနယ်နိမိတ် အတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်၍ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှု အာမခံချက်ပြည့်ဝသော သား၊ ငါးများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရန်၊ ဌာန၏ဝင်ငွေပြည့်မီကျော်လွန်ရေးနှင့် ကောက်ခံလျက်ရှိသော အခွန်အခများ ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီအလေအလွင့်မရှိစေဘဲ အချိန်နှင့်တပြေးညီကောက်ခံပေးသွင်းရန်။

၃။ ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၄။ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ

၅။ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်အသားထုတ်လုပ်ရုံများဌာန၊ ရုံးချုပ်၊ ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (ခရိုင်ရုံး)များနှင့် အသားထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ/ရုံခွဲများ

၆။ နိဂုံး

တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်အသားထုတ်လုပ်ရုံများဌာနသည် ကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း တိရစ္ဆာန်မှ လူသို့ ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ တားဆီးကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ သော မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးကဏ္ဍကို အန္တရာယ်ကင်းရှင်း၍ စည်းစနစ် ကျနပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း ကျန်းမာရေး နှင့်ညီညွတ်သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှုအာမခံချက်ပြည့်၀သော သား၊ငါးများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်း များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသကဲ့သို့ ကောက်ခံလျက်ရှိသော အခွန်အခများကို လည်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အလေအလွင့်မရှိစေဘဲ အချိန်နှင့်တပြေးညီကောက်ခံပေးသွင်း ရေး၊ ဌာန၏ ၀င်ငွေလျာထားချက် ပြည့်မီကျော်လွန်ရေးတို့အတွက် ကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှု၊ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် ဤ Standard Operationg Procedure ပါရုံးလုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးသွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။