အဆောက်အဦးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

၁။ လက်ရှိကျင့်သုံးနေသည့် Standard Operation Procedure (SOP)

၂။ ပေးသွင်းရမည့်ငွေကြေးနှုန်းထားများဇယား

၃။ လျှောက်လွှာပုံစံများ

၄။ Check Lists

၅။ လိုက်နာဆောင်ရွက် စစ်ဆေးရန် အချက်များ