မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

၁။ ရည်ရွယ်ချက်(Purpose)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်သူလူထုများမှ ၄င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် မြေနှင့်ပတ်သက်၍ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုလျှောက်ထားလာမှုများ အပေါ် မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးရည်ရွယ်ပါသည်။

၂။ သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်း၊ ဧရိယာ(Scope)

ကျင့်သုံးမည့်လုပ်ငန်းမှာ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မြေတိုင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီမှ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့် မြေများအားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်အတိုကောက်စာလုံးများ(Definitions)

၄။ တာဝန်နှင့် တာဝန်ခံများ(Responsibilities)

အသေးစိတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း(Specific Procedure)

၅။ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုများအား အဆင့်လိုက်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော တာဝန်ခွဲဝေမှု

၆။ ​ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုလျှောက်ထားခြင်းများအား ကောက်ခံသည့်ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများ

၇။ ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်များ (References)

မြေစီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ။ (၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈) နှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၀၁) ဖြင့်ထုတ်ပြန်သော မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများအရ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။

၈။ မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်း(Change History)

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနအနေဖြင့် ၁၉၉၂-၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုး ရေးဦးစီးဌာနမှ လွှဲပြောင်းရယူပြီးနောက်ပိုင်း ၄င်းဌာနမှ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပုံ နည်းလမ်းများ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းမရှိသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက် ခေတ်နှင့်လျော်ညီမှုမရှိတော့ခြင်း၊ အခြေအနေအရပ်ရပ်အရ ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ဆင့်ဆောင်ရွက် ရခြင်းတို့ကြောင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုများအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျရှိစေရေးအတွက် မြေစီမံ ခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအား အသစ်ထပ်မံရေးဆွဲပြီး ၂၃-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(၃/၂၀၁၇)၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ် ၆။ (က/၄၂) နှင့် ၂၀-၆-၂၀၁၇ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ကော်မတီဝင်များ အစည်းအဝေး (၁၆/၂၀၁၇)၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ် ၆။ (က/၄၂) အရ ယာယီအတည်ပြုထားသည့် မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုများကို ၁၃-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှစ၍ အသုံးပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။