စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန (ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန)

၁။ နိဒါန်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရှိ အစိုးရဌာနများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ လျင်မြန်မှန်ကန်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေရေးအတွက် လိုအပ်သည့် စံချိန်စံညွှန်းညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို Standard Operating Procedure (SOP) အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကျင့်သုံး ကြရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ လမ်းညွှန်မှုပြုထားသည်နှင့်အညီ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျနှင့် တိကျမှန်ကန်မြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန၏ ဤ Standard Operating Procedure (SOP) အား ရေးသားပြုစု တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရည်ရွယ်ချက်

ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန၏ ရုံးလုပ်ငန်းလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ရှင်းလင်းမှန်ကန်စွာ သဘောပေါက်နားလည်ပြီး ကော်မတီရှိ ဌာနများအကြား လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တစ်ပြေးညီ လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်စေရေး အတွက် မှီငြမ်းကိုးကားမှုပြုနိုင်ရန်။

၃။ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၄။ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန၏ တာဝန်နှင့် တာဝန်ခံများ

အောက်ပါဌာနခွဲ (၃) ခုဖြင့် ကျန်းမာရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်-အောက်ပါဌာနခွဲ (၈) ခုဖြင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန် များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

၅။ နိဂုံးချုပ်

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဤရုံးလုပ်ငန်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Standard Operating Procedure (SOP) အား အစဉ်လေးစားလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် အထူးလိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ချက်အရ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းသဘောသဘာ၀နှင့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံများ ပြောင်းလဲလာပါကလည်း လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဤ Standard Operating Procedure ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ လိုက်နာကျင့်သုံးသွားရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။