ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန)

၁။ အုပ်ချုပ်မှုဌာနခွဲ

 1. (က) အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ရုံးလုပ်ငန်းဌာနစု
 2. (ခ) ယာဉ်စီမံဌာနစု
 3. (ဂ) ငွေစာရင်းဌာနစု
 4. (ဃ)စတိုဌာနစု

၂။ မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ

 1. (က) ယာဉ်စု(၁)
 2. (ခ) ယာဉ်စု(၂)
 3. (ဂ) ယာဉ်စု(၃ ၊ ၅)
 4. (ဃ)ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်:
 5. (င) မီးသတ်တပ်စု

၃။ ယန္တရားဌာနခွဲ

 1. (က)ယန္တရားကြီးဌာနစု
 2. (ခ) ယန္တရားငယ်ဌာနစု
 3. (ဂ) ယန္တရားပြင်ထိန်းဌာနစု
 4. (ဃ)အလုပ်ရုံဌာနစု

၄။ စီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာနအနေဖြင့်ရုံးများ၊ ယာဉ်ရပ်နားဆောင်များ၊ ယာဉ်ပြင်အလုပ်ရုံများ၊ ဆီသိုလှောင်ကန်နှင့်ဆီပန့်များ၊ လမ်းများ၊ရေမြောင်းများ၊ ကားရေဆေးခုံများ တည်ဆောက်ခြင်း

၅။ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရသည့် ဌာနများ

အထက်ဖေါ်ပြပါလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရသည့် ဌာနများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
(က) လမ်းတံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့
( ခ ) အဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့
( ဂ ) ရေရရှိရေးနှင့်ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့
(ဃ) ယာဉ်/ယန္တရားပြင်ဆင်ရေးစီစစ်မှုအဖွဲ့
( င ) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန
( စ ) ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန
(ဆ) ကော်မတီရုံး
( ဇ ) တိုင်းဒေသကြီးတည်ဆောက်ရေးရုံးတို့နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။