ရေစီးရေလာနှင့်ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့

ခွင့်ပြုသည့်အကြောင်းအရာ

  1. ၈ထပ်အထိအဆောက်အဦများ၏အိမ်တွင်းရေ/သန့် ပစ္စည်းသုံးစွဲခွင့်ပြုမိန့်
  2. အဆောက်အဦးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုထားသော အဆောက်အဦများနှင့် Proposal ခွင့်ပြုထားပြီးသော ၈ထပ်အထိအဆောက်အဦများ၏ မိလ္လာကန်ခွင့်ပြုမိန့်
  3. ၈ထပ်အထိအဆောက်အဦများ၏B.C.C အတွက် ရေ/သန့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများပြီးစီးကြောင်းထောက်ခံချက်
  4. ၉ထပ်နှင့်အထက်အဆောက်အဦများ၏အိမ်တွင်း ရေ/သန့်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများသုံးစွဲခွင့်နှင့်မိလ္လာကန်ခွင့်ပြုမိန့်
  5. ၉ထပ်နှင့်အထက်အဆောက်အဦများ၏B.C.C အတွက်ရေ/သန့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများပြီးစီးကြောင်း ထောက်ခံချက်