စီမံရေးရာဌာန

၁။ စီမံရေးရာဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လိုင်စင်/ဆိုင်းဘုတ်/အနှေးယာဉ်တို့နှင့်ပတ်သတ်၍ နောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း(မူကြမ်း) နှင့် ယခုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှိုင်းယှဉ်ချက်

၂။ နောင်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း(မူကြမ်း)နှင့် ယခုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှိုင်းယှဉ်ချက်

၃။ လျှောက်လွှာများ

 1. အနှေးယာဉ် (လူစီး/ကုန်တင်) သက်တန်းတိုးမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်လွှာ
 2. လက်တွန်းလှည်းလိုင်စင်သက်တန်းတိုး မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ
 3. အနှေးယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (အသစ်) လျှောက်လွှာ
 4. အနှေးယာဉ် နင်းသားလိုင်စင် သက်တန်းတိုး မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ
 5. အနှေးယာဉ်သစ်သားကိုယ်ထည် /သံဘောင်ကိုယ်ထည် ပြောင်းလဲရန်/ ကိုယ်ထည် နံပါတ်အသစ် ရိုက်နှိပ်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်း
 6. အနှေးယာဉ် (လူစီး/ကုန်တင်/ ‌ဈေးရောင်း ) ယာဉ်နံပါတ် ( ) သံကိုယ်ထည်အမှတ် ( ) အား ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း

၄။ နှုန်းထားများ

 1. လုပ်ငန်းအမျိုးအစား အလိုက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပမာဏအရ သတ်မှတ်ထားသည့် အစားအသောက်လိုင်စင်နှုန်းထားများ
 2. လုပ်ငန်းအမျိုးအစား အလိုက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံ မှုပမာဏ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှုန်းထားများ
 3. ကိုယ်ပိုင်ဈေး
 4. ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များအတွက်ကောက်ခံသည့် ကြော်ငြာနှုန်းထားများ
 5. လိုင်စင်နှင့်ပတ်သတ်သည့်ဆိုင်းဘုတ်နှုန်းထားများ