ရုံးခွဲလိပ်စာများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ

သတင်းရယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာပုံစံ
တရားခွင်အတွင်းဝင်ရောက်နားထောင်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာပုံစံ
မိတ္တူကူးလျှောက်လွှာပုံစံ

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းပြုရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ
နှစ်ဦးသဘောတူ လင်မယားကွာရှင်းခြင်းကတိစာချုပ်ပြုလုပ်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ
ကတိသစ္စာပြုကျမ်းကျိန်လွှာပြုရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော ရာဇဝတ်အယူခံ/ပြင်ဆင်မှုများတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော ရာဇဝတ်အထွေထွေမှုများတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော တရားမပထမအယူခံ/ ဒုတိယအယူခံမှု များတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော တရားမပြင်ဆင်မှုများတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသောတရားမအထွေထွေမှုများတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ