ရုံးခွဲလိပ်စာများ

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်စာရင်း စစ်ရုံး အမှတ်-၄၄။ပန်တျာလမ်း(ခ)ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၀၁-၁၉၅၆၅၀၃၆
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ် - ၂၂၂/၂၂၄၊ အခန်း ၃၀၁တတိယထပ်၊ ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်းပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၀၁-၂၉၁၇၉
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ်-၇၀၇၂၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း )(အောက်)၊ ဗိုလ်အောင်မြို့နယ် ၀၁-၂၅၆၀၉၄
တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ်၊ ၅၉၂၊ သီဟသူ(၁)လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် ၀၁-၈၅၆၅၁၉၆
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှက်၊ ၅၄၁၊ ဒီလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၁-၉၆၉၉၅၄၅
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ် ၉၅/၁၁၂၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း(၆၄) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၀၁-၅၉၁၅၀၇
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ် -၂၀၊ ပင်လုံလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၈၄၂၁၇
တာမွေမြို့နယ်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ် - ၅၅၊ ဧရာလမ်း၊ မေတ္တာညွန့် ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ် ၀၁-၅၅၅၇၉၃
သာကေတမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး (၇)ဈေးလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်(အနောက်) သာကေတမြို့နယ် ၀၁-၅၄၇၁၈၂
၁၀ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရင်းစစ်ရုံး အမှတ်- ၁၇၄၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မင်္ဂလာဆောင်မြို့နယ် ၀၂-၃၇၉၇၆၅
၁၁ ဒေါပုံမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး ယမုံနာလမ်း၊ ယမုံနာ (၂)ရပ်ကွက်၊ဒေါပုံမြို့နယ် ၀၁-၅၅၉၂၆၇
၁၂ ရန်ကင်းမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ်- ၆)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း (၇) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၀၁-၆၆၀၄၈၄
၁၃ ကျောက်တံတားမြို့နယ်စာရင်း စစ်ရုံး အမှတ် - ၂၈၊၁၁အိလမ်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ် ၀၁-၃၇၇၈၈၆
၁၄ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်စာရင်းရုံး အမှတ်- (၈၀/စ)၊ဒုတိယထပ်၊ကျောင်းကြီးလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ် ၀၁-၉၃၁၇၃၇၆
၁၅ ကမာရွတ်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ်- ၈၁၊ ရွှေနဂါးဆီစက်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၀၁-၅၃၇၃၇၀၆
၁၆ စမ်းချောင်းမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး ဗဟိုလမ်း နှင့် ဗားကရာလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၂၄၇၃၁
၁၇ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ်-၂၂-၃၄၊ဘဏ်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၀၁-၃၇၉၇၅၉
၁၈ ဒဂုံမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ်-၂၈၈၂၉၊ အခန်း(၃၀၅)အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်း၊ ကား၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၀၁-၃၇၉၇၅၈
၁၉ ဗဟန်းမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှာ- ၆၃၊ (၉)လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် ၀၁-၆၆၇၈၀၁
၂၀ လသာမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ်-၁၅၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ လသာ မြို့နယ် ၀၁-၃၇၆၉၃၇
၂၁ လှိုင်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ် - ၈၊ အခန်း (၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ (၄) ရပ်ကွက် ၊ ကမာရွတ်ဘုရုံလမ်း၊လှိုင်မြို့နယ် ၀၁-၅၃၀၂၇၂
၂၂ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး နဂါးရုံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ၀၁ ၆၆၁၁၂၂
၂၃ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်စာရင်း စစ်ရုံး အမှတ် - ၁၆၈၁၈၈၊ အခန်း(၆၅) (၂၇) လမ်း (အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၁၁-၃၇၉၇၅၇
၂၄ လမ်းမတော်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ် -၆၃၊ ၊း)လမ်း၊ လမ်းမတော် )မြို့နယ် ၀၁-၂၂၀၃၄၃
၂၅ အလုံမြို့နယ်စာရင်းစစ် ရုံး စကားစိမ်းလမ်း၊ စောရန်ပိုင်(အနောက်)အလုံမြို့နယ် ၀၁-၂၂-၂၅၃
၂၆ သန်လျင်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ် ၀၅၆-၂၁၂၅၃
၂၇ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်တရင်းစစ်ရုံး စုပေါင်းရုံးလမ်း၊ ကားလွှဲရပ်ကွက်၊ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၀၇-၂၆၅၁၈၃
၂၈ ကော့မှူးမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကော့မှူးမြို့နယ် ၀၁-၂၆၄၀၅၅
၂၉ ကျောက်တန်းမြို့နယ်စာရင်းစစ် ရွှေညောင်ပင်လမ်း၊ စံချိန်မိရပ်ကွက်ကျောက်တန်းမြို့နယ် ၀၅၆-၂၅၀၀၅
၃၀ ခရမ်းမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး ပြည်တော်သာကန်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ခရမ်းမြို့နယ် ၀၅၆-၃၀၄၂
၃၁ သုံးခွမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ်(၃)၊ မဂ္ဂင်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့နယ် ၀၅၆-၄၀၀၁၅
၃၂ တွံတေးမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး ကျွန်း သော ရပ်ကွက်၊ တွံတေးမြို့နယ် အမှတ်-၄၀၂(ခ)၊ စင်္ကြန်လမ်းကျွန်း သော ရပ်ကွက်၊ တွံတေးမြို့နယ် ၀၄၅ -၅၀၅၁၅
၃၃ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်ရင်းစ်ရုံး မြို့ပတ်လမ်း၊ ရှေ့နောင်ဘိုလမ်းဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် ၀၁-၂၆၈၂၂၆
၃၄ ဒလမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး ဒလ-တွံတေးလမ်း၊ဗိုလ်ရန်ပြေရပ်ကွက်ဒလမြို့နယ် ၀၁-၂၆၉၅၄၃
၃၅ အင်းစိန်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး မင်းကြီးလမ်း၊ စုပေါင်းရုံး၊ အင်းစိန်မြို့နယ် ၀၁-၆၄၀၆၈၆
၃၆ တိုက်ကြီးမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ်- ၆၉၂၊ သစ်တံခါးကြင်းမင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ် ၀၅၅-၂၀၀၂၇
၃၇ မှော်ဘီမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး ရုံးပေါင်းစုံ၊ သူကြီးကုန်းရပ်ကွက်မှော်ဘီမြို့နယ် ၀၁-၆၂၀၁၂၂
၃၈ ထန်းတပင်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး (၁)ရပ်ကွက်၊ ထန်းတပင်မြို့ နယ် ၀၁-၆၁၉၁၁၁
၃၉ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရင်းစစ်ရုံး ညောင်တုန်းလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၀၁-၆၄၅၁၂၈
၄၀ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး စစ်သင်းလမ်း ၊(၆)ရပ်ကွက်၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၀၁-၆၁၂၀၀၃၇
၄၁ လှည်းကူးမြို့ နယ်စာရင်းစစ်ရုံး ပြည်တော်သာ(၇) လမ်း၊လှည်းကူး ၀၁-၈၆၂၉၀၁၈
၄၂ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အမှတ် - ၂၃၊ မြရတနာရပ်ကွက်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၀၁-၆၃၉၅၀၇

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပြည်ထောင်စုစာရင်းချုပ်ဥပဒေကို ရုံး၏ website ဖြစ်သော www.oagmac.gov.mm တွင် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါကြောင်း ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။