ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပြည်ထောင်စုစာရင်းချုပ်ဥပဒေကို ရုံး၏ website ဖြစ်သော www.oagmac.gov.mm တွင် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါကြောင်း ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။