ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ကုန်တန်ဆာလမ်း (Cargo Receipt Service)
ကုန်တင်ခြင်းနှင့်ကုန်များရွေးယူရာတွင် ကုန်တင်သူတို့လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ
ခရီးသည်နှင့်တပါတည်း ယူဆောင်လာသော ကုန်ပစ္စည်းများ
ရေယာဉ်တွင် စီးနင်းခွင့်မရှိသောခရီးသည်အမျိုးအစားများ
ခရီးသည်နှင့်အတူ အခမဲ့ ယူဆောင်နိုင်သည့် ပစ္စည်းနှင့် အလေးချိန်
ခရီးသည်စီးနင်းခွင့်နေရာနှင့်အကျယ်အ၀န်း
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲတွင် ကူးတို့လမ်း/ခရီးလမ်းများ၌ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ