ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ


© 2019 Yangon Region Government.
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် (Domestic Operator License) ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ခွင့် "က" လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် (Domestic Operator License) ခရီးစဉ်ဖြင့် ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခွင့် "ခ" လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း/ ခရီးစဉ်တိုးချဲ့လျှောက်ထားခြင်း
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် (Domestic Operator License) စင်းလုံးငှားခရီးသည်ပို့ဆောင်ခွင့် "ဂ" လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် (Domestic Operator License) ပဋိညာဉ်အရ သယ်ယူပို့ဆောင်ခွင့် "ဃ" လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် (Domestic Operator License) ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး“င” လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း
ယာယီခွင့်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း
လိုင်စင်ပါအချက်အလက်များပြင်ဆင်ခြင်း
တိုင်းဒေသကြီးကျော် ပြည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် (Domestic Operator License) ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး "က" လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း
တိုင်းဒေသကြီးကျော် ပြည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် (Domestic Operator License) ခရီးစဉ်ဖြင့် ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခွင့် "ခ" လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း
၁၀ တိုင်းဒေသကြီးကျော် ပြည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် (Domestic Operator License) စင်းလုံးငှားခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း "ဂ" လုပ်ငန်း လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း
၁၁ တိုင်းဒေသကြီးကျော် ပြည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် (Domestic Operator License) ပဋိညာဉ်အရ (နိုင်ငံခြားသား) သယ်ယူပို့ဆောင်ခွင့် "ဃ" လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း
၁၂ တိုင်းဒေသကြီးကျော် ပြည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် (Domestic Operator License) ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း “င” လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း