လျှောက်လွှာပုံစံများ

မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အထက်စက်တပ်ရေယာဉ်ငယ်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်အတွက်လျှောက်လွှာပုံစံ
မြင်းကောင်ရေ(၂၀ )အထက်စက်တပ်ရေယာဉ်ငယ်ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ
မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အောက်၊မြင်းကောင်ရေ(၂၀ )အထက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာပုံစံ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

ဌာနပိုင်ရေယာဉ်များ ငှားရမ်းမှုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များအသစ်တည်ဆောက်ခြင်
အကြီးစား၊အသေးစား ပြင်ဆင်ခြင်း
မြင်းကောင်ရေ (၂၀ )အထက် စက်တပ်ရေယာဉ်ငယ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ ခုတ်မောင်းသွားလာခွင့်လက်မှတ် ၊ ရေယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ် များထုတ်ပေးခြင်း
မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အောက်စက်တပ်ရေယာဉ်ငယ်နှင့် မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အထက်စက်တပ်ရေယာဉ်ငယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွား မြင်း(၂၀)အထက် ကုန်တင် စက်တပ်ရေယာဉ်(ကနဦး)မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွား မြင်း(၂၀)အထက် ခရီးသည်တင် စက်တပ်ရေယာဉ်(ကနဦး)မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အထက် (ကုန်တင်/ခရီးသည်တင်)ရေယာဉ်များ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
မြင်းကောင်ရေ ( ၂၀ ) အထက်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ( ကနဦး) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း
မြင်းကောင်ရေ ( ၂၀ ) အထက်လုပ်ငန်းလိုင်စင် (သက်တမ်းတိုး) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း
မြင်းကောင်ရေ ( ၂၀ ) အထက် (ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်း) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း
မြင်းကောင်ရေ (၂၀)အထက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်(ပျောက်ဆုံး )မိတ္တူလျှောက်ထားမှုအတွက် ထုတ်ပေးခြင်း
မြင်းကောင်ရေ ( ၂၀ ) အောက်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ( အသစ် ) ထုတ်ပေးခြင်း
မြင်းကောင်ရေ ( ၂၀ ) အောက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်(သက်တမ်းတိုး) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်