ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းမဟုတ်ကြောင်းထောက်ခံချက် ပြုလုပ်ရာတွင် လျှောက်ထားလိုသူများလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ
ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ