ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်လုပ်ငန်းများ( Standard Operation Procedure)(SOP)စာရင်း