ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်လျာထားချက်များရေးဆွဲခြင်း
စီးပွားရေးအစီရင်ခံစာများပြုစုခြင်း
စျေးနှုန်းကောက်ယူခြင်း
ဒေသပေါက်စျေးနှုန်းစိစစ်အတည်ပြုခြင်း
စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များအပေါ်အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာများပြုစုခြင်း
ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများစိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိစီမံကိန်းရုံးများစစ်ဆေးခြင်း
သတ်မှတ်ပုံစံများ