ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

အတည်ပြု လျှောက်ထားလွှာစိစစ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုမိန့်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြမြေပုံ
နောက်ဆက်တွဲ(၃) ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတည်ပြုမိန့်လျောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ
နောက်ဆက်တွဲ(၄) ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများ
နောက်ဆက်တွဲ(၅) MICခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ အတည်ပြုမိန့်များအတွက် powerpoint presentation ပြင်ဆင်ရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ