ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပြည်တွင်းကမ်းရိုးတန်းသွားစက်လှေများ ဝင်ရောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
ပြည်တွင်းကမ်းရိုးတန်းသွားစက်လှေများ ထွက်ခွာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
ပြည်ပသို့တင်ပို့မည့် ချောထုပ်၊ ချောစာထုပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်