ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး အလုံလမ်း၊ လွှတ်တော်ဝင်း ၀၁၈၃၁၇၅၆၃
အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံုး ၄၄၊ဒေါလမ်း၊(c)ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၀၁-၅၇၃၀၈၄
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်* ဦးစီးမှူးရုံး ၁၃(က) ဦးဘဟန်လမ်း၊လေးဒေါင့်ကန်ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ၀၁-၈၅၆၁၄၇၈
ရန်ကင်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး (၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းလမ်းမကြီး၊ စုပေါင်းရုံးဝင်းရန်ကင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၅၆၄၂၇
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၄၆ ဗြမ္မာလမ်း၊ ( ၄ )ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၀၁-၈၅၆၅၁၂၅
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး (၁၄၄)၊ မဏ္ဍိုင်လမ်းနှင့်ဥက္ကာလမ်းဒေါင့်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၀၁-၉၆၉၉၃၇၃
သာကေတမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံး သုမနလမ်း၊ ၄မြောက်ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်(လ၀ကအိမ်ရာဝင်း) ၀၁-၅၅၆၂၅၂
ဒေါပုံမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံး ၁၁။ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ယမုံနာလမ်းမကြီးဒေါပုံမြို့နယ် ၀၁-၅၅၇၄၁၃
တာမွေမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံး ၃/ဒီ၊အိုးစုလမ်း၊မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ် ၀၁-၅၅၆၁၂၈
၁၀ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၂၉/အေ၊အနော်ရထာလမ်းနှင့် ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း (၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ ၀၁-၂၉၁၅၅၀
၁၁ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၁၀/၁၂ ဒုထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၀၁-၂၉၅၇၄၀
၁၂ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး (၄၉၂) လမ်း၊မြေရပ် ၊ကွက်၊ လာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၀၁-၂၆၁၈၄၉
၁၃ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်) မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး (၁၆)၊ ရုံးပတ်လမ်း ၁၀ ရပ်ဒွက်၊ မြို့သစ်(မြက် မြို့နယ်) ၀၁-၅၈၀၄၉၇
၁၄ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့)မြို့ နယ်ဦးစီးမှူးရုံး (၁)။အင်းလမ်း၊၁၂၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့) မြို့နယ် ၀၁-၅၈၅၁၉၀
၁၅ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်)- မြို့န်ဦးစီးမှူးရုံး (၁၀၉)၊ပြည်ထောင်စုလမ်း။၆၄)ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမြို.သစ်(တောင်)မြို.နယ် ၀၁-၅၉၁၅၀၀
၁၆ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး (၁၅)။ဇလွန်လမ်းသွယ် ၉၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် ၀၁-၅၉၃၃၂၈
၁၇ အနောက်ပိုင်းခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး ၁၂၃/က/ဗားကရာလမ်းနှင်.ဗဟိုလမ်းထောင်.၊၂၈/ဒီ၊၁/၃၉၊ဘီ ၁/၁၊စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၁၀၂၄၈
၁၈ ကမာရွတ်မြို.နယ်ဦးစီးမှူးရုံး တိုက်၁၂၊ အခန်း (၆/၇၄)ပြည်ရံင်မွန်အိမ်ယာ ၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို.နယ် ၀၁-၅၃၅၆၁၇
၁၉ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၃၈၅/၃၈၇/၃၈၉/၃လွှာဟာမန္တလလမ်း ၄ ရပ်ကွပ်က်၊ ကျောက်တံတား ၀၁-၃၇၇၁၉၁
၂၀ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမှတ် ၃၃၂/ဒုတိယထပ်၊ကမ်းနားလမ်း၊ မကျည်းတန်း |တောင်အရှေ.ရပ်ကွက်ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၀၁-၉၃၁၇၄၂၃
၂၁ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၁၂၃/က၊ ဗားကရာလမ်း နှင့်ဗလမ်းထောင့် လင်းလွန်းတောင်ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို.နယ် ၀၁-၅၀၀၇၀၅
၂၂ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမတ်၁၂၁၊ မြေညီထပ်၊ ၃၇လမ်း၊ တံတားမြို့နယ် ၀၁-၃၇၃၀၃၈
၂၃ ဒဂုံမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံး ၂၈၈/၂၉၀၊ အခန်း ၃၀၄ .တတိယထပ်၊ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ဒဂုံ ၀၁-၃၇၄၁၇၀
၂၄ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံး အမှတ်၇၃၆။ မြေညီ၊ ကုန်သည်လမ်း၊၁ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်း ၀၁-၃၇၂၇၇၁
၂၅ ဗဟန်းမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံး အမှတ် ၉၄) ဗိုလ်ရွဲလမ်း၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ လသာ ၀၁-၅၅၄၄၀၆
၂၆ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမှတ် ၃၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊၁ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း ၀၁-၆၈၂၈၅၂
၂၇ လသာမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမှတ် ၉၄) ဗိုလ်ရွဲလမ်း၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ လသာ ၀၁-၃၇၂၄၆၀
၂၈ လမ်းမတော်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမှတ်၄၄၊၁၅လမ်း၊(အောက်)မြေညီထပ်၊ အမှတ်(၇ )ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော် ) ၀၁-၂၂၆၀၁၇
၂၉ လှိုင်မြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံး (၃)ထပ်တိုက်၊လှိုင်မြစ်လမ်း၊မှတ်၄ရပ်ကွက်၊ လှိုင် ၀၁-၅၃၀၂၆၇
၃၀ အလုံမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၂၆'အာသာအကီလမ်း၊ စောရန် )ပိုင်းအနောက်၊ အလုံမြို့နယ် ၀၁-၂၂၀၈၂၉
၃၁ တောင်ပိုင်းခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ သန်လျင် ၀၅၆၂၂၁၉၈
၃၂ သန်လျင်မြို့ နုယ်ဦးစီးမှူးရုံး ပဒေသရာဇာလမ်း၊ အောင်ချမ်းသာ(၃)ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့ ၀၅၆-၂၁၀၂၇
၃၃ ကျောက်တန်း မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ရှိမြောင်လမ်းနှင့် စိမ့်စမ်းလမ်းကြား စံချိန်မီရပ်ကွပ်ကျောက်တန်းမြို့နယ် ၀၅၆-၂၅၀၆၇
၃၄ ခရမ်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး နမ့်ဆန်လမ်း (၂)ရပ်ကွက်၊ခရမ်းမြို့နယ် ၀၅၆-၃၀၂၆၅
၃၅ သုံးခွမြို့နယ်" ဦးစီးမှူးရုံး သုခလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ဆုံး မြို့နယ် ၀၅၆-၄၀၀၂၁
၃၆ ကော့မှူးမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ကျီးကန်ကျေးရွာ၊ဗိုလ်ချုပ် လမ်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ် ၊ ၀၁-၂၆၄၁၆၆
၃၇ ဒလမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ကနောင်လမ်းမကြီး ၊ဗညားဒလရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ် ၀၁-၂၆၉၅၁၁
၃၈ တွံတေးမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊အုန်းပင်စုရပ်ကွက်၊တွံသားမြို့နယ် ၀၁-၀၄၅၅၀၄၅၂
၃၉ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံး ရွှေပြည်တန်လမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၀၁-၂၆၅၁၃၅
၄၀ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို့မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ဗဟိုလမ်းနှင့်စက်ဆန်းလမ်းကောင့်၊ ဆိပ်ကြီး ရှေ့ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ၀၁-၂၆၈၂၂၄
၄၁ ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမှတ်(၆၅)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်
၄၂ မြောက်ပိုင်းခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး မြေကွက်အမှတ်(၅၂၇)၊ ငစိန်လမ်း၊ မြို့သ်(၁)ရပ်ကွက်၊အင်းစိန် ၀၁-၃၆၄၂၅၃၉
၄၃ အင်းစိန်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး မြေကွက်အမှတ်(၅၂၇)၊ငစိန်၊ မြို့သစ်(ဂ )ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန် ၀၁-၃၆၄၀၂၁၂
၄၄ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၄(က)၊ ၆/၁၉/ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေပြည်သာ ၀၁-၅၀၃၇၈၇၃
၄၅ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံး အကွက်အမှတ်(၅၀ )။မြေတိုင်း(၁၄)။ ရန်ကုန်-ညောင်ကုန်းလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ ၀၁-၆၅၄၅၀၃၈
၄၆ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး မြေကွက်အမှတ်(၂၁)(၂၂)၊အမှတ်(၃)လမ်းကြီးဘေး၊သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ၊မင်္ဂလာဒုံ ၀၁-၆၃၉၅၀၈
၄၇ လှည်းကူးမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံး ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူး ၀၁-၆၂၉၀၃၃

ရုံးကိစ္စအတွက်လျှောက်ထားသူက တင်ပြရသည့် လျှောက်လွှာပုံစံများ

နိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ရှေ.ပြေးလျှာက်လွှာပုံစံ
နိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးကတ်ပြားပျက်စီး/ပျောက်ဆုံးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်လျှာက်လွှာပုံစံ
အိမ်ထောင်စုစရင်းတွင်မွေးဖွားစာရင်းဖြည်.သွင်းခြင်လုပ်ငန်းအတွက်လျှာက်လွှာပုံစံ
အိမ်ထောင်စုစရင်းတွင်သေဆုံးစာရင်းပယ်ဖျတ်ခြင်လုပ်ငန်းအတွက်လျှာက်လွှာပုံစံ
နိုင်ငံသားကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပြောင်းလဲခြင်းဆောင်ရွက်မူလုပ်ငန်းအတွက်လျှာက်လွှာပုံစံ
အသက်(၁၀)နှစ် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည်.နိုင်ငံသားလျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်လျှာက်လွှာပုံစံ
အသက်(၁၀)နှစ် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည်.နိုင်ငံသားပြုခွင်.ရသူအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်လျှာက်လွှာပုံစံ
လိပ်စာနှင်.မှတ်ပုံတင်ထားသည်.အကြောင်းအရာတခုခုပြောင်းလဲပေးပါရန်လျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်လျှာက်လွှာပုံစံ

ဝန်ဆောင်မှုများစာရင်း

အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း ပုံစံ (၆၆/၆) မိတ္တူ၊ ထုတ်ပေးခြင်း
မြို့နယ်တွင်း အိမ်ထောင်စု (လူဦးရေ) ပြောင်းရွှေ့ခြင်း
အမိ (သို့မဟုတ်) အဖ၏ အိမ်ထောင်စုတွင် သားသမီးအမည် မွေးစာရင်းသွင်းပေးခြင်း
သေဆုံးသူအား အိမ်ထောင်စု စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း
အခြားမြို့နယ်သို့ ပုံစံ (၁၀ ) အထွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
မိမိမြို့နယ်သို့ ပုံစံ (၁၀) အဝင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
အသက် (၁၀) နှစ်ပြည့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ထုတ်ပေးဆောင်ရွက်ခြင်း
အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအား အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသာစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်း
အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ထုတ်ပေးဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၀ ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအား မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်း
၁၁ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၂ ဧည့်နိုင်ငံသားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၃ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၄ နိုင်ငံခြားသားထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၅ နိုင်ငံခြားသားများ ရောက်ရှိသတင်းပို့မှု ပုံစံ Torm - C ထုတ်ပေးခြင်း
၁၆ လူမှုရေးဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်လာသူ နိုင်ငံခြားသားများအား နေခွင့်သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း
၁၇ ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၁၈ သာသနာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၁၉ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်လုပ်ငန်းများ (Standard Operation Procedure)

အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်(သို့မဟုတ်)အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားရာတွင် ကာယကံရှင်များပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ
အသက်(၁၀)နှစ်မှ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားရာတွင် ကာယကံရှင်များပါရှိရမည့် အထောက်အထားများ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီး) မိတ္တူလျှောက်ထားရာတွင် ပါရှိရမည့်အချက်များ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ကိုင်ဆောင်သူများမှ သတိပြူလိုက်နာရမည့် အချက်များ
အိမ်ထောင်စုအလိုက် ပြောင်းဝင်ခြင်း
အိမ်ထောင်စုအလိုက် ပြောင်းထွက်ခြင်း
အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း တိုးခြင်း
အိမ်ထောင်စုလူဦးရေ လျော့ခြင်း
မွေးဖွားသူအမည်စာရင်း တိုးခြင်း
၁၀ သေဆုံးသူအမည်စာရင်းပယ်ဖျက်ခြင်း
၁၁ သီးခြားအိမ်ထောင်စုခွဲထွက်ခြင်း
၁၂ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းအတွက် သတိပြုလိုက်နာရမည့် အချက်များ