ရုံးခွဲလိပ်စာများ

မြန်မာ့ရုပ်ရှင်မြှင့်တင်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အမှတ်(၅၀)၊ ရွှေတောင် ကြားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၅၃၇၉၈၆

လျှောက်လွှာများ

ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ
ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန်လျှောက်လွှာ
ရုပ်ရှင်ရုံလိုင်စင်လျှောက်လွှာ
ရုပ်ရှင်ရုံးလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်လျှောက်လွှာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

နှစ်ရှည်ငှားရမ်းထားသော ရုပ်ရှင်ရုံများ၏ ရုံငှားရမ်းခများကို ဘဏ်သို့ပေးသွင်းခြင်း
နှစ်ရှည်ငှားရမ်းထားသော ရုပ်ရှင်ရုံများ၏ ဧရိယာအတွင်း ငှားရမ်းထားသော ဆိုင်ခန်ငှားရမ်းခများကို ဘဏ်သို့ပေးသွင်းခြင်း
နှစ်ရှည်ငှားရုပ်ရှင်ရုံများနှင့် ပုဂ္ဂလိကရုပ်ရှင်ရုံများ၏ ရုပ်ရှင်ရုံလိုင်စင်များရရှိရန် စိစစ်ထောက်ခံတင်ပြခြင်း
နှစ်ရှည်ငှားရုပ်ရှင်ရုံများနှင့် ပုဂ္ဂလိကရုပ်ရှင်ရုံများ၏ ရုပ်ရှင်ရုံလိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးနိုင်ရန်ထောက်ခံပေးခြင်း
နှစ်ရှည်ငှားရုပ်ရှင်ရုံများနှင့် ပုဂ္ဂလိကရုပ်ရှင်ရုံများ၏ ရုပ်ရှင်ရုံလိုင်စင်ကြေးနှင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခများကို ဘဏ်သို့ပေးသွင်းခြင်း
ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်(၇)မျိုးနှင့် ကာရာအိုကေလုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် သက်တမ်ထိုးပေးခြင်း
လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေးနှင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခ ရရှိငွေများအား နေ့စဉ်လက်ခံ၍ဘဏ်သို့ပေးသွင်းခြင်း
ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ဆိုင်ခန်း ငှားရမ်းခများအား ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော ငှားရမ်းခများရရှိရန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ လမ်းညွှန်မှုနှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ရုံးလုပ်ငန်း စီမံနှင့်ငွေစာရင်းဆိုင်ရာများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၀ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သော တာဝန်များအားထမ်းဆောင်ခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း
ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်တိုးပေးခြင်း
ကာရာအိုကေလုပ်ငန်းလိုင်စင်အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း
ကာရာအိုကေလုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း
ရုပ်ရှင်ရုံလိုင်စင်အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း
ရုပ်ရှင်ရုံလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း