ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

တိုင်းရင်းဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်အသစ် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
တိုင်းရင်းဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်(သက်တမ်းတိုး) လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(အသစ်) လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(သက်တမ်းတိုး) လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
အထွေထွေလျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ