ရုံးခွဲလိပ်စာများ

မှော်ဘီမြို့ စုပေါင်းရုံးလမ်း၊ တပ်ကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊ မှော်ဘီမြို့နယ် ၀၁-၆၂၀၅၂၇
လှိုင်သာယာမြို့ အကွက်အမှတ်(၅၅၃)၊ ရန်ကုန်ညောင်တုန်းလမ်းအမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၀၁၃-၆၄၅၀၈၆
ထန်းတပင်မြို့ အကွက်အမှတ်(၁၂၇)၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် ၀၁-၆၁၉၁၁၂
ရွှေပြည်သာမြို့ အကွက်အမှတ်(၄က ဂ*)၊ စိုက်ပျိုးရေးလမ်း၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်