ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပင်စင်လျှောက်ထားရန်
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခွင့် လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်
Placement Test ဆောင်ရွက်မည့်အစိီအစဉ်
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အမည်ပြောင်း/ ပြင်ဆင်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ
မိဘ အမည်ပြောင်း/ ပြင်ဆင်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ
ဘာသာရပ်ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းကျောင်းလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ