ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များနှင့် သိုလှောင်ကန်စခန်းများအတွက် စက်သုံးဆီဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားသူများမှ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ စက်သုံးဆီဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် ခွင့်ပြုထုတ်လုပ်ပေးပုံအဆင့်ဆင့်