ရုံးခွဲလိပ်စာများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ

ဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ (နည်းဥပဒေ-၈)
ဆားထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ(နည်းဥပဒေ-၈)
ဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(နည်းဥပဒေ-၁၄)
ဘေးထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(နည်းဥပဒေ-၁၄)
စားပွဲတင်ဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ(နည်းဥပဒေ-၂၁)
အိုင်အိုဒင်းဆားကြိတ်ခွဲသန့်စင်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ
စားပွဲတင်ဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (နည်းဥပဒေ-၂၅)
အိုင်အိုဒင်းဆားကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(နည်းဥပဒေ-၂၅)

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

SOP မရှိပါကြောင်း ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။