ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး အမှတ် (၁)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး အနောက်ကြို့ကုန်ရုံး အင်းစိန်မြို့နယ်း ၀၁ - ၀၈၃၅၆၅
ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး အမှတ်(၁)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ အနောက်ကြို့ကုန်း ရုံး အင်းစိန်မြို့နယ် ၀၁-၅၂၈၈၈၅
ပြည်ပပို့သစ်တောထွက်ပဉ္စည်းများစိစစ်ထောက်ခံရေးအဖွဲ့၊လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး အမှတ်(၁)၊ ဘရင့်နောင်လမ်းမကြီးနောက်ကြို့ကုန်းအင်းစိန်မြို့နယ် ၀၁ - ၆၈၁၇၅၄
ထောက်ခံရေးအဖွဲ့၊လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ဦးစီးအရာရှိရုံး ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊အနောက်ကြို့ကုန်းအင်းစိန်မြို့နယ် ၀၁ - ၆၄၀၀၂၇
မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ဦးစီးအရာရှိရုံး မှော်ဘီမြို့နယ် ၀၁-၆၂၀၀၅၆
တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ဦးစီးအရာရုံး တိုက်ကြီးမြို.နယ် ၀၅၅ -၂၀၀၃၄
လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ဦးစီးအရာရှိရုံး လှည်းကူးမြို့နယ် ၀၁ - ၆၂၉၀၃၆
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ဇုယ်၊ ဦးစီးအရာရှိရုံး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အမှတ်(၂ )လမ်းမကြီးရွာသာကြီးသစ်ကောင်း၊ ဒဂုံ(အရှေ့) ၀၁ -၂၅၈၅၃၆၃
၁၀ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ထန်းတပင်မြို့နယ် ၀၁ - ၆၁၉၀၄၉
၁၁ အလုံမြို့နယ်၊ ဦးစီးအရာရှိရုံး ဘုရင်လမ်းမကြီး ၊အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ် ၀၁ - ၅၂၈၈၈၆
၁၂ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ဦးစီးအရာရှိရုံး သန်လျင်မြို့နယ် ၀၅၆-၂၁၅၄၇
၁၃ တွံတေးမြို့နယ်၊ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး တွံတေးမြို့နယ် ၀၄၅- ၅၀၆၇
၁၄ ကော.မှူးမြို့နယ်၊ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကော့မှူးမြို့နယ် ၀၁ - ၂၆၄၁၆၄

လျောက်လွှာပုံစံများ

ရုံးကိစ္စအတွက်လျှောက်ထားသူက တင်ပြရသည့် လျှောက်လွှာပုံစံ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

လုပ်ငန်းရှင်များမှ သစ်များအား ခွဲစိတ်ထွက်ရှိမှု အတည်ပြုချက် တင်ပြတောင်းခံခြင်းအပေါ် စိစစ်ခွင့်ပြုပေးခြင်း
သစ်တောမြေအတွင်း ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းတည်ထောင်လုပ်ကိုင်လိုသူများအား တွေ့ဆုံရှင်းလင်ခြင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီစိစစ်၍ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပေးခြးင်း
ပြည်ပသို့ သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရာတွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စီစစ်ခွင့်ပြုပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ
ပုဂ္ဂလိကသစ်မာမျိုးစုံစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
သစ်တောဦးစီးဌာန ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောမြေများအတွင်း ပုဂ္ဂလိကသစ်မာစိုက်ခင်း (၅၀)ဧကနှင့်အောက် တည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
သစ်တောဦးစီးဌာန ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောမြေများအတွင်း ပုဂ္ဂလိကဝါးစိုက်ခင်း (၅၀)ဧကနှင့်အောက် တည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
သစ်တောထောက်ခံချက်ခွင့်ပြုခြင်း