ရုံးခွဲလိပ်စာများ

လျောက်လွှာပုံစံများ

ရုံးကိစ္စအတွက်လျှောက်ထားသူက တင်ပြရသည့် လျှောက်လွှာပုံစံ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

လုပ်ငန်းရှင်များမှ သစ်များအား ခွဲစိတ်ထွက်ရှိမှု အတည်ပြုချက် တင်ပြတောင်းခံခြင်းအပေါ် စိစစ်ခွင့်ပြုပေးခြင်း
သစ်တောမြေအတွင်း ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းတည်ထောင်လုပ်ကိုင်လိုသူများအား တွေ့ဆုံရှင်းလင်ခြင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီစိစစ်၍ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပေးခြးင်း
ပြည်ပသို့ သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရာတွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စီစစ်ခွင့်ပြုပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ
ပုဂ္ဂလိကသစ်မာမျိုးစုံစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
သစ်တောဦးစီးဌာန ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောမြေများအတွင်း ပုဂ္ဂလိကသစ်မာစိုက်ခင်း (၅၀)ဧကနှင့်အောက် တည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
သစ်တောဦးစီးဌာန ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောမြေများအတွင်း ပုဂ္ဂလိကဝါးစိုက်ခင်း (၅၀)ဧကနှင့်အောက် တည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
သစ်တောထောက်ခံချက်ခွင့်ပြုခြင်း