လျှောက်လွှာပုံစံများ

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်တင်ပြတောင်းခံခြင်းလျှောက်လွှာ
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း (IE) အစီရင်ခံစာအား ရေးဆွဲပြုစုရန်အတွက် တတိယအဖွဲ့ အစည်း ငှားရမ်းခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတည်ပြုပြန်ကြားပေးပါရန် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းလျှောက်လွှာ
နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ (Scoping Report) အားရေးဆွဲတင်ပြခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) အစီရင်ခံစာအား ရေးဆွဲပြုစုရန်အတွက် တတိယအဖွဲ့ အစည်း ငှားရမ်းခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတည်ပြုပြန်ကြားပေးပါရန် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) အစီရင်ခံစာအား ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) အစီရင်ခံစာအား ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း (IE) အစီရင်ခံစာအား ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိုင်စင်/ အတည်ပြုမိန့်များ လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော လျှောက်လွှာပုံစံများတွင်ပါဝင်သော အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များအား မှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်း နိုင်ရန်နှင့် အကြံပြုဝန်ဆောင်မှုများ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်အပေါ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ရေးဆွဲရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) အစီရင်ခံစာအား ရေးဆွဲရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်အပေါ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ရေးဆွဲရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများတွင် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE) အစီရင်ခံစာအား ရေးဆွဲရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်အပေါ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ရေးဆွဲရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများတွင် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) အစီရင်ခံစာအား ရေးဆွဲရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ
အစီရင်ခံစာများအား အတည်ပြုပြန်ကြားခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အောက်ပါပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နိစ္စဓူဝဆောင်ရွက်ပေးနေသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ပြုစုထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ များမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်များ တောင်းခံရာတွင် တင်ပြရမည့် လျှောက်လွှာပုံစံ ဥပမာများ