လျှောက်လွှာပုံစံများ

ဓာတ်သတ္တု၊ အသေးစား/လက်လုပ်လက်စား ဆင့်တက်ပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်လွှာ
ဓာတ်သတ္တု အသေးစား/လက်လုပ်လက်စား ဆင့်တက်ပြုပြင်ရန်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမိန်.လျှောက်လွှာ
ဓာတ်သတ္တု၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်း လုပ်ငန်း ခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန်လျှောက်လွှာ