ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
နေ.စဉ်ရုံးလုပ်ငန်းများဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရန်ကြီးဌာတိုင်းရင်းသား စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်မှ ညွှန်ကြား ချက်များအားဆောင်ရွက်ခြင်း
တိုင်းရင်းသား စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရန် အတွက်လာရောက်ဆက်သွယ်သော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်အတွက်ညီဆောင်ရွက်ပံ့ပိုးပေးခြင်း