ရုံးခွဲလိပ်စာများ

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး (မြို့ပြ)၊လမ်းဦးစီးဌာန၊ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း အမှတ်(၁၅၅၄)၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ် ၀၁၀၅၃၇၄၀၃/၀၁-၅၃၉၅၂၈
ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)၊ရုံး လမ်းဦးစီးဌာန၊ဒဂုံမြို့နယ် အမှတ် (၆၀)၊ ဒုမ္မာလမ်း၊ဒဂုံမြို့နယ် ၀၁-၃၇၇၇၇၅
ဦးစီးအရာရှိ (မြို့/ပြ)ရုံး၊လမ်းဦးစီးဌာနဗဟန်းမြို့နယ် အမှတ် (၃၂၊ မြေနီကုန်းဈေးလမ်းသွယ် ပြေကုန်း (တောင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၂၄၈၄၀
ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံးလမ်းဦးစီးဌာနးချောင်းမြို့နယ် အမှတ် (၁၃၁)၊ ဗဟိုလမ်း၊စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀၁-၅၃၆၉၄၇
ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)လမ်းဦးစီးဌာနကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် အမှတ် ၄/၁၄ မယ်ဇာလီပင်လမ်း ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၀၉-၉၃၁၇၁၃၈
ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)လမ်းဦးစီးဌာနလှိုင်မြို့နယ် (၁၂)ရပ်ကွက်။ လိုင်စံပယ်လမ်း၊လှိုင်မြို့နယ် ၀၁ ၅၁၉၅၆၉
ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ၊ ဒုံ၊ လမ်းဦးစီးဌာနအလံုမြို့နယ် အမှတ် (၁၃၁ ဗဟိုလမ်း)စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀၁ -၅၃၆၉၄၇
ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်း ၊လမ်းဦးစီးဌာနကျောက်တံတားမြို့နယ် အမှတ် (၂၁၉၊ က/မ၊၃၅ လမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၀၁-၃၇၅၉၉၁
ဦးစီးအရာရှီ မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် အမှတ် (၃၃/၃၅)၊မြယာကုန်းလမ်း မဂ်လာတောင်ညွန်.မြို.နယ်(ဒုတိယထပ်) ၀၁-၂၉၂၄၁၂
၁၀ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် စွယ်တော်မြော်စေတီလမ်းမရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၀၁-၆၆၁၄၃၆/၀၁-၆၆၁၈၅၄
၁၁ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် အမှတ် (၂၉က)၊ ပန်းငါးလမ်းကမာရွတ်မြို့နယ် ၀၁-၅၃၄၃၁၄/၀၁-၅၃၅၃၃၈
၁၂ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာနလသာမြို့နယ် အမှတ် (၁)၊ ၃၂ လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် (ဒုတိယထပ်) ၀၁-၃၇၂၉၀၇
၁၃ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာနပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် အမှတ်(၉၀) ။ ၃၂ လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်( ဒုတိယထပ်) ၀၁-၃၇၂၉၀၇
၁၄ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာနလမ်းမတော်မြို.နယ် အမှတ် ၂၉၊ ၃၂လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်(ဒုတိယထပ်) ၀၁-၃၇၂၉၀၇
၁၅ သန်လျင်မြို့နယ်ရုံးလမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျိုက်ခေါက်ဘုရား လမ်း၊ သန်လျင်မြို့ ၀၅၆-၂၁ ၄၃၀
၁၆ ကျောက်တန်းမြို့နယ်ရုံးလမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ပါဒ ကြီးကျေးရွာ၊ သန်လျင်-ကျောက်တန်းလမ်းကျောက်တန်းမြို့ ၀၅၆-၂၅၀၅၂
၁၇ ခရမ်းမြို့နယ်ရုံးလမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ခရမ်းမြို့ ၀၁-၅၆၀၃၆၅
၁၈ သုံးမြို့နယ်ရုံးလမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် မာဃလမ်း၊သုံးခွမြို့ ၀၅၆-၄-၂၉၂
၁၉ တွံတေးမြို့နယ်ရုံးလမ်းဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် မဗေဒါရပ်ကွက်၊ တွံတေးမြို့ ၀၄၅-၅၄၂၀
၂၀ ကော့မှူးမြို့နယ်ရုံးလမ်းဦးစီးဌာန ၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် တောင်ဝိုင်းရပ်ကွက်ကော့မှူးမြို့ ၁၁-၂၆၄၁၄၈
၂၁ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ရုံးလမ်းဦးစီးဌာန ၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း ခရိုင် တော်ပုလဲရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးကွမ်းခြံကုန်းမြို့ ၂၀၁-၂၆၀၉၂
၂၂ ဒလမြို့နယ်ရုံးလမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ဗညာရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့
၂၃ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် သင်္ဘောဆိပ်လမ်း(ခနောင်တိုအရှေ့ရပ်ကွက် ၊ ခနောင်တိုမြို့နယ်
၂၄ တံတားမြို့ရုံးလမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် မြို့မလမ်းတံတားမြို့
၂၅ ခရိုင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းမရိုင်အင်းစိန် မင်းကြီးလမ်း ရွာမအရှေ့၊ သရက်တော ရပ်ကွက် ၊အင်းစိန်မြို့ ၀၁-၃၆၄၀၀၄၈/၀၉-၄၀၀၄၆၂၇၉၉
၂၆ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊အင်းဝိန်မြို့နယ် အမှတ် (၁၀၄) မင်းကြီးလမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်အင်းစိန်မြို့နယ် ဝ၁-၃၆၄၀၃၁၈
၂၇ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊လိုင်သာယာမြို့နယ် ဒိုလ်ဗထူးလမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၀၁-၃၆၄၅၀၇၅/၀၉-၆၅၀၃၇၀၁
၂၈ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၅/၁ ရပ်ကွက်၊ စကားငါလမ်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၀၉-၄၂၁၈၂၄၂၂၁/၀၉-၇၈၂၇၉၃၄
၂၉ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊င်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ ပျဉ်းမပင်၊ ဘိုခြံရပ်ကွက်မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ဝ၁-၆၃၅၁၉၂
၃၀ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊လှည်းကူးမြို့နယ် ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ဒါးပိန်လမ်းပွဲ (တာဆုံ)၊လှည်းကူးမြို့နယ် ၀၁-၆၂၉၀၀၈/၀၉-၇၃၁၉၅၁၁၁
၃၁ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊မှော်ဘီမြို့နယ် ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊မှော်ဘီမြို့နယ် ၀၁-၆၂၀ဝဝ၃/၀၉-၄၂၀၇၀၃၄၇၂
၃၂ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊တိုက်ကြီးမြို့နယ် ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ ဘူတာရပ်ကွက်တိုက်ကြီးမြို့နယ် ၀၁-၆၅၂၂၁/၀၉-၅၁၁၂၅၃၈
၃၃ ဦးစီးအရာရှိ (မြို့ပြ)ခုံ၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ထန်းတပင်မြို့နယ် သီတာအေးလမ်း (ထန်းတပင်တာဆုံ)။အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် ၀၁ -၆၁၉၀၆/၀၉-၅၃၅၁၁၈၄