ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

လယ်ယာမြေ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀(က)အရ အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်း လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
လယ်ယာမြေ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀(ခ)အရ အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်း လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
လယ်ယာမြေ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉အရ အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်း လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း(ဧက ၃၀၀ အထက်)အတွက် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း(ဧက ၅၀ အထက်)အတွက် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
အစိုးရကခွင့်ပြုထားသော ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းများအတွက် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
ယခင်ဧက(၅၀)အောက် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် (ယခုဧက ၃၀၀နှင့်အောက်)စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း(ဧက ၅၀ အောက်)အတွက် မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
၁၀ စာချုပ်စာတန်းများ မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်