ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

လယ်ယာ၊ သားငါး အထောက်အကူပြု ကုန်ထုတ်လမ်းသွယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဒေသအလိုက်အကျိုးရှိမည့် ကျေးလက်ရေရရှိရေးစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း
ကျေးလက်သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့်အသိပညာပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း
အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံချက်နှင့်အညီ မဟာဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း
ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
ကျေးလက်မီးလင်းရေးကဏ္ဍတွင် အသေးစားဓာတ်အားလိုင်း (Mini-Grid)ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များရေးဆွဲပြဌာန်းခြင်း
အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုကြောင့် အိုးအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသော ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် ကျေးလက် အိမ်ရာများ၊ကျေးလက် အိမ်သာများ ဆောက်လုပ်ခြင်း
ကျေးလက်ဒေသ၌ အခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ကျေးလက်နေပြည်သူများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် မိသားစုဝင်ငွေတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဖြင့်အရင်းမပျောက်လည်ပတ်ရန်ပုံငွေ (Revolving Fund) ထူထောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၀ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်အကူပြုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း
၁၁ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစီအမံများရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ကျေးရွာရွေးချယ်ခြင်း
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းရွေးချယ်ရေး သတ်မှတ်ချက်များ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမြို့နယ်များ ရွေးချယ်ရန် စံသတ်မှတ်နှုန်းများ
မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်းကျေးရွာ ရွေးချယ်ရာတွင် အခြေခံရမည့်မူများ
လမ်းအရည်အသွေးစံသတ်မှတ်ချက်
ကျေးလက်ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေခံမူများ
အသေးစားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးစနစ်စီမံကိန်း/ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်သော ကျေးရွာများ၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ