ရုံးခွဲလိပ်စာများ

လျောက်လွှာပုံစံများ

ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းငယ်စုဆောင်းခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ
မျှောစာထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်းလျှောက်လွှာ
၀န်ခံကတိပြုခြင်း
Products Movement Document(မျှောစာ)ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်းလျှောက်လွှာ
ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ကဒ်လျှောက်ထားသည့်ပုံစံ
ငါးဖမ်းရေယာဉ်ပင်လယ်ပြင်သို့ ထွက်ခွာခွင့်ပြုရေးအတွက် စီစစ်ခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်ထားခြင်းလျှောက်လွှာ
အလှမွေးငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ
ရေထွက်ပစ္စည်း ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ
ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

ရေထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူခွင့်(မျှောစာ) ထုတ်ပေးခြင်း
မျှောစာ၊ PMD ၀၁/၀၂ ထုတ်ပေးခြင်း
ဝယ်စုရေထွက်ပစ္စည်း ဝယ်ယူစုဆောင်းခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း
ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးခြင်း
လှေဝင်/ထွက် စစ်ဆေးခြင်း၊
ငါးမွေးကန်လိုင်စင်ခွန် ကောက်ခံခြင်း
ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ခွန်ကောက်ခံခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများ