ရုံးခွဲလိပ်စာများ

မြောက်ပိုင်းခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး ခဝဲခြံ (၁) လမ်းနှင့် ခဝဲခြံ (၂) လမ်းကြား အင်းစိန်လမ်းမကြီး ၊ အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၅၀၄၃၉/၀၉-၅၃၉၃၁၆၈
တောင်ပိုင်းခရိုင် ဦးစီးမှူးရုံး ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း ၊ သန်လျင်မြို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၅၆-၂၁၅၉၃ / ၀၉-၅၁၃၅၇၃၇
မှော်ဘီမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး မှော်ဘီမြို့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၂၀၆၃၅ ၊၀၉-၄၃၀၄၂၉၄၆
လှည်းကူးမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံး လှည်းကူးမြို့၊စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၂၉၀၂၁ ၊၀၉-၅၃၉၃၁၆၇
ထန်းတပင်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ထန်းတပင်မြို့၊စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၁၉၀၂၀ ၊၀၉-၅၀၈၆၂၅၁
တိုက်ကြီးမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး တိုက်ကြီးမြို့၊စိုက်ပျိုးရေးဦးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၅၅-၂၀၀၃၃၀၉-၅၃၉၄၀၆၃/
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး မင်္ဂလာဒုံမြို့၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၇၆၇၁၂၇၀၁၁
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး လှိုင်သာယာမြို့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၄၅၀၁၈ /၀၉-၇၉၅၅၄၁၆၅၈
အင်းစိန်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အင်းစိန်မြို့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၄၂၁၀၉၃၇၄၈
၁၀ ရွှေပြည်သာမြို့နဦးစီးမှူးရုံး ရွှေပြည်သာမြို့ ၊စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၁၀၃၆၀ ၊၀၉-၄၂၀၁၄၃၅၅၃
၁၁ ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၅၉၉၀၁၅ ၊၀၉-၄၂၀၂၁၅၉၀၃
၁၂ သန်လျင်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး သန်လျင်မြို့ ၊စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၅၆-၂၁၀၁၁ ၀၉-၅၀၈၄၃၇၂
၁၃ ကျောက်တန်း မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ကျောက်တန်းမြို့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၅၆-၂၅၀၁၃/၀၉-၂၆၂၁၅၅၆၄၇
၁၄ သုံးခွမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး သုံးခွမြို့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၅၆-၄၀၀၁၉ ၊၀၉-၂၅၁၀၆၅၇၄၆
၁၅ ခရမ်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ခရမ်းမြို့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၅၆-၃၀၀၂၅ /၀၉-၇၉၈၂၄၀၃၄၅
၁၆ တွံတေးမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး တွံတေးမြို့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၄၅-၅၀၄၄၀ /၀၉-၇၇၈၅၆၈၆၈၂
၁၇ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၂၆၅၀၂၁/ ၀၉-၄၂၅၂၉၆၂၁၃
၁၈ ကော့မှူးမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ကော့မှူးမြို့ ၊စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၂၆၄၀၂၀၀၉-၇၉၄၀၈၂၅၈
၁၉ ရန်ကုန်မြို့မမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အင်းစိန်မြို့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၅၂၂၄၁၇၊၀၉-၄၃၀၁၅၄၂၁
၂၀ ဒလမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ဒလမြို့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၇၃၁၁၇၀၄၁၇

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

မြန်မာ GAP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရေးအတွက် သီးနှံစိုက်ပျိုးရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ် (၁၆) ချက်
မြန်မာအော်ဂဲနစ်စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ
မြေသြဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
မြေသြဇာလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း
မြေသြဇာ တင်သွင်း၊ တင်ပို့ထောက်ခံချက်ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ဥပဒေ
ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
မှတ်ပုံတင်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး၏ ဖြန့်ဖြူးသူ (Distributor) ပြောင်းလဲလိုပါက ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ
၁၀ မှတ်ပုံတင်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး၏ ကုန်သွယ်မှုအမည် (Trade Name) ပြောင်းလဲလိုပါက ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ
၁၁ အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (Standard Operation Procedure - SOP for Plants and Plant Products Importers)
၁၂ အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (Standard Operation Procedure - SOP for Plants and Plant Products Exporters)