ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

မြန်မာ GAP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရေးအတွက် သီးနှံစိုက်ပျိုးရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ် (၁၆) ချက်
မြန်မာအော်ဂဲနစ်စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ
မြေသြဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
မြေသြဇာလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း
မြေသြဇာ တင်သွင်း၊ တင်ပို့ထောက်ခံချက်ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ဥပဒေ
ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
မှတ်ပုံတင်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး၏ ဖြန့်ဖြူးသူ (Distributor) ပြောင်းလဲလိုပါက ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ
၁၀ မှတ်ပုံတင်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး၏ ကုန်သွယ်မှုအမည် (Trade Name) ပြောင်းလဲလိုပါက ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ
၁၁ အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (Standard Operation Procedure - SOP for Plants and Plant Products Importers)
၁၂ အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (Standard Operation Procedure - SOP for Plants and Plant Products Exporters)