ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ အိမ်ရာစီမံကိန်းများရောင်းချရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ ပြည်သူ့အရောင်းအိမ်ရာ၊ တိုက်ခန်းများအား ရောင်းချပေးနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
ပြည်သူ့အိမ်ရာ၊ အငှားအိမ်ရာများတွင် နေထိုင်သူပြည်သူများ နေထိုင်ရေးအဆင်ပြေစေရန်အိမ်ရာစခန်းသာယာလှပရေးနှင့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် စခန်းသာယာရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ပေးခြင်း
သက်တမ်းလွန်အိမ်ရာများ၊ ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းသောအိမ်ရာများ၊ မြို့ပြအင်္ဂါရပ်နှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိသော အိမ်ရာများအား Reclevelopment အဖြစ် ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နေထိုင်သူပြည်သူများ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းပြည်သူများ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
Redevelopmentအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသောအိမ်ရာစခန်းနေပြည်သူများအားအိမ်ဌားစာချုပ်အသစ်ပြန်လည်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် အိမ်လခများကောက်ခံနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
မြို့နယ်အိမ်ရာရုံးခွဲများမှ သက်ဆိုင်ရာအိမ်ရာစခန်းများတွင်နေထိုင်သည့် ပြည်သူများ၏ အိမ်ခန်းငှား ရမ်းခများပေးသွင်းနိုင်ရန် စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း၊ Redevelopment ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသော အိမ်ရာများအား အိမ်ငှားစာချုပ်အသစ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အိမ်ရာစခန်းအတွင်းပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အိမ်ရာစခန်းသန့်ရှင်းသာယာလှပရေးအတွက် အိမ်ရာစခန်းသာယာရေးကော်မတီ၊ အိမ်ရာနေပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း