ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ခုံသမာဓိကောင်စီ အမှတ်(၆/၇)၊ သန်လျက်စွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၀၁-၉၀၁၀၅၅၂
ရန်ကုန်တိုင်းခုံသမာဓိအဖွဲ့ အမှတ်(၄၇)၊ သောင်ကြီးမြောက် (၈)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၀၁-၃၆၄၅၄၂၇
လှိုင်သာယာ အမှတ်(၄၇)၊ သောင်ကြီးမြောက် (၈)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၀၁-၃၆၄၅၃၄၁
မင်္ဂလာဒုံ အမှတ်(၁၆၃/၁၆၄)သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှေ့ လမ်း မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ဝ၁-၆၃၉၄၈၃
ရွှေပြည်သာ (၆)ရပ်ကွက်၊ကျောက်ခင်းလမ်း၊တရားရုံးလမ်းကြားနှင့်ဥပဒေရုံးနောက်ကျောရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၀၁-၉၆၁၅၀၈၃
ဒဂုံတောင် တိုက် ၁၀/၅၊ ရွှေလီလမ်း၊ ၆၂ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် ၀၉-၂၅၆ ၂၂၆၇၈၄
သန်လျင် အမှတ်(၆၄၅/၁)၊ ဂျပန်ကွန်ကရစ်လမ်း၊ မြိုင်သာယာကွက်သစ်(၂)၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ် ဝ၉-၄၂၀၁၁၅၁၉၈