ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်းများ
မီးလောင်မှုတိုးကြားခြင်းအား ချက်ချင်း သောင်ရွက်ပေးခြင်း
မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရရမှု တိုင်ကြားခြင်းများ စီစစ်ပေးခြင်း
ကယ််ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အကူအညီ တောင်းခံခြင်း၊ သတင်းပို့ခြင်း
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တပ်သားသစ်လျှောက်လွှာပုံစံထုတ်ပေးခြင်း
အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောနေရာသောက်သုံးရေပြတ်လပ်ပါကပံ.ပုိးကူညီ ပေးခြင်း
ပြည်သူများ အရေးပေါ်အခက်အခဲကြုံတွေ့ပါက ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ ဥပမာ( သေွးလိုအပ်ခြင်း၊လူနာတင်ယာဉ်၊ အကျဉ်းအကြပ်အတွင်းပိတ်မိနေခြင်း)
နေ.ခြင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်းများ
ပွဲမိန့် ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း
မြေယာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်း
လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဟောင်းသုံးက်တမ်းတိုးခြင်း
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အပိုးရအဖွဲ့သို့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်းပင်းခံ ရန်သက်ဆိုင်မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏သဘောထားမှတ် ချက်တောင်းခံခြင်း
မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်မှန်ကန်ကြောင်းသက်ဆုိင်ရာမြို.နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း
(၃)ရက်အတွင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်းများ
မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် လက်တွေ့သရုပ်ပြခြင်းဟောပြောပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ သာမန်စစ်ဆေးခြင်း
ပုဂ္ဂလိကစက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ မီးဘေးလုံခြုံရေးစစ်ဆေးထောက်ခံချက်တစ်ပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောလုပ်ငန်းများ
လုပ်ငန်းလိုင်စင်အသစ် လျှောက်ထားမှုများ အတွက် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏အောက်ခံ ချက်တောင်းခြင်း
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် လုံခြုံရေးအသိပညာပေးခြင်း ၊ ကိုက်လေ့ကျင့်ခြင်း၊သရုပြုခြင်း
မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် လက်တွေ့သရုပ်ပြခြင်း ၊ဟောပြောပွဲကျင်ပးပြုလုပ်ခြင်းကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ နည်းပညာအတင့်မြင့် စစ်ဆေးခြင်း
အဆောက်အဦးသစ်များ ဆောက်လုပ်ရာတွင် လိုအပ်သော မီးဘေးလုံခြုံရေးအကြံပြုချက်ပေးခြင်း
အသေးစားနှင်.အလက်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများ မီးဘေးလုံခြုံ ရေးထောက်ခံချက်ပေးခြင်း