ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရုံး(ရန်ကင်း) အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းလမ်းမကြီးရန်ကင်းမြို့နယ်၊ စုပေါင်းရုံးနှစ်ထပ်အဆောက်အဦ၏ အပေါ်ထပ် ၀၁-၅၅၅၉၄၈
ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး(မရမ်းကုန်း) အမှတ်(၈၂)၊ ပြည်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ၀၁ ၆၆၄၈၇၅
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ရုံး(သန်လျင်) အကွက်အမှတ်(၂၇)၊ ကျိုက်ဗောဓိကောင်၊ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊ ကျားဘုရားအနီး၊သန်လျင် ၀၅၆-၂၁၅၇၀
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး(အင်းစိန်) မင်းကြီးလမ်း၊ စုပေါင်းရုံးဝင်း (အင်းစိန်) ၀၁-၆၄၀၄၁၂
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ရုံး အမှတ်(၄၃)၊ သောင်ကြီးမြောက်(၁၄)ရပ်ကွက်၊ မကွေးလမ်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၀၁-၆၄၅၀၆၃
ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)စက်မှုဇုန်ရုံး အမှတ်(၅၁၀)၊ စက်မှုဇုန်(၁)လမ်းမကြီး၂၃ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် ၀၁-၅၉၁၃၁၇
မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်ရုံး အမှတ်(၃၀)၊ အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးကျောင်းကြီးရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့န ၀၁-၆၃၉၅၃၀
သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရုံး အမှတ်(၂၇)၊ ရန်ကုန် - ကျောက်တန်း လမ်းမ၊ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်၊ကျောက်တန်းမြို့နယ် ၀၅၆-၂၅၄၅၉
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရုံး အမှတ်(၈/၁၉)၊ သံလွင်လမ်း၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၀၁-၃၆၁၀၉၃၃
၁၀ မှော်ဘီမြို့နယ်ရုံး အမှတ်(၅၈၂/က)၊ အမှတ်(၄)လမ်းမကြီးနှင့်ဖူကြီးရေပိုက်လမ်းလမ်းကြား၊ကပ်ကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊ မှော်ဘီမြို့နယ် ၀၁-၆၂၀၁၀၃
၁၁ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရုံး အမှတ်(၃၂၇၃၆၇)၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း (အထက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၀၁-၃၇၉၃၆၉
၁၂ မြောက်ဥက္ကလာပ(လသာ)မြို့နယ်ရုံး အမှတ်(၃၂၇/၃၆၇)၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ လမ်း(အထက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၀၁-၃၇၆၇၈၂
၁၃ တာမွေမြို့နယ်ရုံး အမှတ်(၅၅/အေ)၊ အဝေရာလမ်းနှင့်လယ်ယာရွှေမြေလမ်းဒေါင့်၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ် ၀၁-၅၄၄၁၃၄
၁၄ ဒေါပုံ/သာကေတမြို့နယ်ရုံး အမှတ်(၁/1 )။ မြင်တော်သာလမ်း၊၄/မြောက်ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ် ၀၉-၇၃၀၁၅၃၃၅
၁၅ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ် အမှတ်(၃၃၇/၃၃၈)၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်း(၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် ၀၁-၈၀၁၁၃၆၂
၁၆ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်ရုံး အမှတ်(၅၅/အေ)၊ အဝေရာလမ်းနှင့်လယ်ယာမြေလမ်းဒေါင့်၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ် ၀၁-၈၆၀၄၈၁၀