ရုံးခွဲလိပ်စာများ

အထွေထွေမန်နေဂျာ(အောက်မြန်မာပြည်) အမှတ် (၃၆၃/၄၂၁) ၊ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၊သိမ်ဖြူလမ်းထောင်.ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၀၉-၂၁၃၀၆၂၅
ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ တိုင်း(၇) အမှတ်( ၃၆၃/၄၂၁) ၊ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၊သိမ်ဖြူလမ်းထောင်.ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၀၁-၈၃၀၃၅၃၇
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာတိုင်းတာဝန်ခံ၊ တိုင်း (၇) ရန်ကုန်ဘူတာကြီး ၀၉-၅၀၄၀၆၅၁
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျ(ာလျှပ်စစ်) အောက်မြန်မာပြည် ရန်ကုန်ဘူတာကြီး ၀၉-၂၀၂၂၈၄၅
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(မြို့ပြ) တိုင်း (၇) ရန်ကုန်ဘူတာကြီး ၀၉-၈၇၅၀၀၉၃
မန်နေဂျာ သွားလာရေး တိုင်း (၇) ရန်ကုန်ဘူတာကြီး ၀၉၅၀၀၉၆၄၉
အင်ဂျင်နီယာမှူး (စက်မှ) တိုင်း (၇) ရန်ကုန်ဘူတာကြီး ၀၉-၅၀၀၉၆၅၀
အင်ဂျင်နီယာမှူး ဆက်သွယ်ရေးတိုင်း (၇) ရန်ကုန်ဘူတာကြီး ၀၉-၅၀၆၆၁၉၂
မန်နေဂျာ စီးပွားရေး တိုင်း (၇) ရန်ကုန်ဘူတာကြီး ၀၉-၅၀၉၈၀၃၂