ရုံးခွဲလိပ်စာများ

သုံးခွ သန်လျင်မြို့ ၀၅၆ - ၂၁၀၀၅
ခရမ်း ကျောက်တန်းမြို့ ၀၅၆ - ၂၅၀၃၄
တွံတေး သုံးခွမြို့ ၀၅၆ - ၄၀၀၈၇
ကော့မှူး ခရမ်းမြို့ ၀၅၆ - ၃၀၃၅၉
ကွမ်းခြံကုန်း တွံတေးမြို့ ၀၄၅ - ၅၀၀၁၀
အင်းစိန် ကော့မှူးမြို့ ၀၁ -၂၆၄၀၁၃
မှော်ဘီ ကွမ်းခြံကုန်းမြို. ၀၁ - ၂၆၅၁၆၉
လှည်းကူး အင်းစိန်မြို့ ၀၁ - ၆၆၆၀၅၇
တိုက်ကြီး မှော်ဘီမြို့ ၀၁ - ၆၂၀၀၅၇
၁၀ ထန်းတပင် လှည်းကူးမြို့ ၀၁ - ၆၂၉၀၁၃
၁၁ တိုက်ကြီး တိုက်ကြီးမြို့ ၀၅၅ - ၂၀၀၄၂
၁၂ ထန်းတပင် ထန်းတပင်မြို့ ၀၁ - ၆၁၉၀၁၃

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

တိုင်းဘဏ်ခွဲမှ ချေးငွေထုတ်ချေးရေး
ကောက်ခံရေးစာရင်းဇယားများ
ဖွံ့ဖြိုးရေးချေးငွေJICA TSL ၊ MEB TSL ချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်း
ချေးငွေအဆိုပြုလွှာ
စာချုပ်များ JICA MEBချေးငွေစာရွက်စာတမ်
ပုံစံများစိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း
ရန်ပုံငွေရုံးချုပ်သို့တောင်းခံခြင်း
ရန်ပုံငွေမြို့နယ်များ သို့ခွင့်ပြုခြင်း
ထုတ်ချေးမှုကြပ်မတ်ခြင်း
၁၀ ချေးငွေအဆိုပြုလွှာ
၁၁ ချေးငွေစာချုပ်
၁၂ ကဘ(၈)
၁၃ JICA ချေးငွေစိစစ်အကဲဖြတ်လွှာ
၁၄ Data Sheet 1, 2, 3, 4 စိစစ်ခြင်း