ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

တိုင်းဘဏ်ခွဲမှ ချေးငွေထုတ်ချေးရေး
ကောက်ခံရေးစာရင်းဇယားများ
ဖွံ့ဖြိုးရေးချေးငွေJICA TSL ၊ MEB TSL ချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်း
ချေးငွေအဆိုပြုလွှာ
စာချုပ်များ JICA MEBချေးငွေစာရွက်စာတမ်
ပုံစံများစိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း
ရန်ပုံငွေရုံးချုပ်သို့တောင်းခံခြင်း
ရန်ပုံငွေမြို့နယ်များ သို့ခွင့်ပြုခြင်း
ထုတ်ချေးမှုကြပ်မတ်ခြင်း
၁၀ ချေးငွေအဆိုပြုလွှာ
၁၁ ချေးငွေစာချုပ်
၁၂ ကဘ(၈)
၁၃ JICA ချေးငွေစိစစ်အကဲဖြတ်လွှာ
၁၄ Data Sheet 1, 2, 3, 4 စိစစ်ခြင်း