လျှောက်လွှာပုံစံများ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာပုံစံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

ဝင်ငွေနည်းပြည်သူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း