လျှောက်လွှာပုံစံများ

ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ
ပြ့ည်ပခရီးစဥ်(Outbound Toun)ဆောင်ရွက်ခွင်.လျှောက်လွှာ
ဟိုတယ်လုပ်ငန်း တည်းခိုရပ်သာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ
ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ
ပြည်တွင်းဘုရားဖူးခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် လျှောက်လွှာ
နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအသီးအမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ

ဟိုတယ်လုပ်ငန်း နှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသောနိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများ အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးထောက်ခံချက်ပေးမှုအပေါ် ဝန်ဆောင်ခအနေဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ကောက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
ဧည့်လမ်းညွှန်လိုင်စင်အသစ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းများ ကိုလက်ခံဆောင်ရွက်၍ နေပြည်တော်ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့တင်ပြခြင်း
ခရီးလှည့်လည်ရေး လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း ၊ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း ၊ ပြည်ပခရီးစဉ် ဆောင်ရွက်ခွင့် Outbound Tour လျှောက်ထားခြင်း၊()utbound Tour လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းနှင့် လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခြင်းများကို လက်ခံဆောင်ရွက်၍ နေပြည်တော်ရုံးချုပ်သို့ပေးပို့တင်ပြခြင်း
ဟိုတယ် ၊တည်းခိုခန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း ၊လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း ၊ အခန်းတိုးချဲ့ခြင်းအတွက် လျှောက်ထားခြင်း၊ ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်းဟိုတယ်၊တည်းခိုခန်း အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊လိုင်စင်ဖျက်သိမ်းခြင်းများကိုလက်ခံဆောင်ရွက်၍ နေပြည်တော်ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့တင်ပြခြင်း
နေပြည်တော်ရုံးချုပ်မှ ခွင့်ပြုပြီး ပေးပို့လာသော ဧည့်လမ်းညွှန်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုင်စင်များ၊ ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုင်စင်များနှင့် ဟိုတယ်၊တည်းခိုခန်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုင်စင်များကို လုပ်ငန်းရှင်များသို့ထုတ်ပေးခြင်း
ပြည်တွင်းဘုရားဖူးခရီးသွားလုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အသိအမှတ်ပြုတံဆိပ်ထုတ်ပေးခြင်း
ပြည်တွင်း ပြည်ပမည့်သည်များ တည်းခိုနိုင်သော Hostel လုပ်ငန်းလိုင်စင်အားရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှခွင့်ပြုထုတ်ပေးနိုင်ရန် Hostelများသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးတင်ပြခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းအလုံးစုံ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း အဖွဲ့(၀၄၄)တွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံသား ပြည်တွင်းခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ လျှောက်ထားမှုကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း